500-lecie Refor­ma­cji na Ślą­sku – kon­fe­ren­cja nauko­wa

1 czerw­ca br. w Muzeum Regio­nal­nym w Jawo­rze odby­ła się kon­fe­ren­cja nauko­wa poświę­co­na wyda­rze­niom sprzed 500 lat. Pre­le­gen­ci: prof. dr hab. Piotr Oszcza­now­ski (Muzeum Naro­do­we we Wro­cła­wiu), prof. dr hab. Prze­my­sław Wiszew­ski (Insty­tut Histo­rii Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go), dr Grze­gorz Gra­jew­ski (Naro­do­wy Insty­tut Dzie­dzic­twa), dr Ste­phan Adel­hord (Ber­lin / Świd­ni­ca), dr inż. arch. Ulrich Scha­af (Insty­tut Zabyt­ko­znaw­stwa i Kon­ser­wa­tor­stwa Wydzia­łu Sztuk Pięk­nych Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu) nawią­zy­wa­li do wyda­rzeń histo­rycz­nych, ale też kwe­stii zwią­za­nych z utrzy­ma­niem i dba­niem o obiek­ty zabyt­ko­we.

Fot. Anie­la Pro­ko­piak. UM Jawor