Kra­ków, Gdań­sk, War­sza­wa, Wie­licz­ka… oraz Ewan­ge­lic­ki Kościół Poko­ju w Jawo­rze! To naj­więk­sze atrak­cje, któ­re war­to zoba­czyćWIĘCEJ…

Dzi­siej­sze­go ran­ka gości­li­śmy w mura­ch naszej „Pereł­ki” gości z Miej­sko – Gmin­nej Orkie­stry Dętej OSP ze Sta­wi­szy­na.WIĘCEJ…