Czte­ry sezo­ny prac kon­ser­wa­tor­skich w Koście­le Poko­ju”- wykład

Już w ten czwar­tek (06.10.2016r.) ser­decz­nie Pań­stwa zapra­sza­my na wykład mul­ti­me­dial­ny w wyko­na­niu kon­ser­wa­to­ra dzieł sztu­ki z Toru­nia pt. „Czte­ry sezo­ny prac kon­ser­wa­tor­skich w jawor­skim Koście­le Poko­ju”. Wykład odbę­dzie się w Muzeum Regio­nal­nym w Jawo­rze o godz. 17.00. Wstęp na pre­lek­cję jest wol­ny.
Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my!