Egza­min kon­fir­ma­cyj­ny

W ubie­głą nie­dzie­lę (13.05.2018) pod­czas nabo­żeń­stwa odbył się egza­min kon­fir­ma­cyj­ny Mai Nowak. Za tydzień pod­czas Świę­ta Zesła­nia Ducha Świę­te­go odbę­dzie się uro­czy­stość kon­fir­ma­cji. Tego dnia wstą­pią rów­nież do para­fii dwie oso­by.

Egza­min kon­for­ma­cyj­ny ma na celu zapre­zen­to­wa­nie zagad­nień oma­wia­nych w cza­sie okre­su przy­go­to­waw­cze­go. To tak­że oka­zja do przy­po­mnie­nia para­fia­nom wia­do­mo­ści z zakre­su nauki Kościo­ła ewan­ge­lic­kie­go. Warun­kiem przy­stą­pie­nia do publicz­ne­go egza­mi­nu, któ­ry odby­wa się w cza­sie nabo­żeń­stwa, jest wcze­śniej­sze zali­cze­nie tzw. egza­mi­nu wewnętrz­ne­go, szcze­gó­ło­wo spraw­dza­ją­ce­go zdo­by­tą wie­dzę.