Eku­me­nicz­na Dro­ga Krzy­żo­wa 19.04.2019

A umarł za wszyst­kich, aby ci, któ­rzy żyją, już nie dla sie­bie samych żyli, lecz dla Tego, któ­ry dla nich umarł i został wzbu­dzo­ny.”
(2 Kor 5, 15).

Wspól­ne prze­ży­wa­nie Wiel­kie­go Piąt­ku to wie­lo­let­nia tra­dy­cja Jawo­rzan. W tym roku rów­nież zebra­li­śmy się pod krzy­żem Chry­stu­sa. Dro­ga Krzy­żo­wa prze­szła uli­ca­mi Jawo­ra a zakoń­czy­ła się w Koście­le Poko­ju.