Kolej­na dota­cja z Mini­ster­stwa Kul­tu­ry przy­zna­na!

Mini­ster Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go ogło­sił wyni­ki kon­kur­su Dzie­dzic­two Kul­tu­ro­we Ochro­na Zabyt­ków na rok 2017. Z wiel­ką rado­ścią infor­mu­je­my, że oba nasze wnio­ski zosta­ły bar­dzo wyso­ko oce­nio­ne i uzy­ska­ły dofi­nan­so­wa­nie. Dzię­ki temu będzie­my kon­ty­nu­ować pro­jekt rato­wa­nia, kon­ser­wa­cji i reno­wa­cji stro­pu nad nawą głów­ną, a tak­że zmo­der­ni­zu­je­my sys­tem prze­ciw­po­ża­ro­wy, dosto­so­wu­jąc go do naj­now­szych stan­dar­dów.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my!