Kon­cert Fina­ło­wy – Orkie­stra Zło­te­go Wie­ku

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert fina­ło­wy z cyklu 24. Jawor­skich Kon­cer­tów Poko­ju, któ­ry odbę­dzie się w sobo­tę, 8 wrze­śnia o godz. 18.00.
Fina­ło­wy kon­cert zwień­czy Orkie­stra Zło­te­go Wie­ku pod kie­row­nic­twem arty­stycz­nym Krzysz­to­fa Owczy­ni­ka.
W pro­gra­mie tań­ce i pie­śni z XVIXVII wie­ku, w tym: pol­skie, fran­cu­skie, wło­skie i angiel­skie.  Rene­san­so­we utwo­ry sple­cio­ne są jak wszyst­ko co od zawsze muzycz­nie towa­rzy­szy­ło czło­wie­ko­wi, ze śpie­wem i tań­cem. Dla­te­go do Orkie­stry dołą­czo­ny został sopran (Ewe­li­na Sie­dlec­ka – Kosiń­ska) i dwo­je tan­ce­rzy (Anna Kor­bo­lew­ska, Robert Lube­ra), któ­rzy na kla­sycz­nych poin­tach pod­kre­ślą urok tej muzy­ki.

Bile­ty moż­na nabyć w Muzeum Regio­nal­nym w Jawo­rze oraz w dniu kon­cer­tu od godz. 17.00 w Koście­le Poko­ju.

Ser­decz­nie Pań­stwa zapra­sza­my!