Mistrzo­wie Jaz­zu – 24.06.2017

Miło­śni­ków jaz­zu zapra­sza­my w sobo­tę, 24 czerw­ca 2017 r. o godzi­nie 19.00 do Kościo­ła Poko­ju, na kon­cert w wyko­na­niu Ada­ma Bał­dych Trio.

Adam Bał­dych skrzy­pek, kom­po­zy­tor, absol­went AM w Kato­wi­cach, przez wie­lu kry­ty­ków uzna­wa­ny za wir­tu­oza skrzy­piec. Okrzyk­nię­ty “cudow­nym dziec­kiem” szyb­ko zaczął kon­cer­to­wać z wybit­ny­mi muzy­ka­mi w Pol­sce, całej Euro­pie i USA. Wśród arty­stów z któ­ry­mi współ­pra­co­wał, zna­leź­li się zarów­no nie­zwy­kle doce­nia­ni muzy­cy jaz­zo­wi, ale rów­nież arty­ści zwią­za­ni z muzy­ką popu­lar­ną.

Arty­sta zapro­sił do współ­pra­cy przy tym pro­jek­cie dwóch nie­zwy­kle kre­atyw­nych muzy­ków – gita­rzy­stę Szy­mo­na Mikę oraz pia­ni­stę Krzysz­to­fa Dysa, two­rząc kon­cert, któ­re­go mia­now­ni­kiem są sil­ne muzycz­ne oso­bo­wo­ści, instru­men­ty stru­no­we oraz nie­skrę­po­wa­na impro­wi­za­cja a punk­tem odnie­sie­nia euro­pej­ska tra­dy­cja wyni­ka­ją­ca z muzy­ki poważ­nej i folk­lo­ru. Arty­ści reali­zu­jąc m.in. kom­po­zy­cje z epo­ki Śre­dnio­wie­cza i Rene­san­su, ponad­cza­so­we kom­po­zy­cje Hil­de­gar­dy z Bin­gen, Wacła­wa z Sza­mo­tuł czy Tho­mas Tal­li­sa wpro­wa­dza­ją je w świat współ­cze­snych tech­nik wyko­naw­czych, sono­ry­sty­ki i jaz­zu.