Nabo­żeń­stwo we Wro­cła­wiu z oka­zji Jubi­le­uszu 500. lat Refor­ma­cji

We Wro­cła­wiu zakoń­czył się tydzień poświę­co­ny Jubi­le­uszo­wi 500 lat Refor­ma­cji. Z tej oka­zji w całym mie­ście odby­wa­ły się licz­ne kon­fe­ren­cje nauko­we, pane­le dys­ku­syj­ne, wysta­wy, kon­cer­ty i spek­ta­kle.

13 maja uczest­ni­czy­li­śmy w kon­cer­cie Zespo­łu Pie­śni i Tań­ca „Śląsk”: „Solus Chri­stus” (tyl­ko Chry­stus), pod­czas któ­re­go przez ponad 90 minut roz­brzmie­wa­ły pie­śni o Zba­wi­cie­lu, łasce i wier­no­ści Ewan­ge­lii.

W nie­dzie­lę 14 maja w koście­le Marii Mag­da­le­ny odby­ło się nabo­żeń­stwo jubileuszo­we. Kościół ten wybra­no nie­przy­pad­ko­wo – to tutaj w 1523 roku ks. Johann Hess wygło­sił pierw­sze ewan­ge­lic­kie kaza­nie.

W nabo­żeń­stwie udział wzię­li m.in.: Kon­sul Gene­ral­na Nie­miec Eli­za­beth Wol­bers, Woje­wo­da Dol­no­ślą­ski Paweł Hre­niak, pre­zy­dent Wro­cła­wia Rafał Dut­kie­wicz, kar­dy­nał Hen­ryk Gul­bi­no­wicz, Metro­po­li­ta Wro­cław­ski abp Józef Kup­ny, bp Wło­dzi­mierz Jusz­czak z Kościo­ła Grec­ko­ka­to­lic­kie­go, przed­sta­wi­cie­le innych wyznań chrze­ści­jań­skich sto­wa­rzy­szo­nych w Pol­skiej Radzie Eku­me­nicz­nej oraz Prze­wod­ni­czą­cy Wro­cław­skiej Gmi­ny Żydow­skiej Alek­san­der Gle­ich­ge­wicht.

Jawor repre­zen­to­wał pro­boszcz Para­fii przy Koście­le Poko­ju ks. Tomasz Sta­wiak, wier­ni oraz Bur­mistrz mia­sta p. Emi­lian Bera.

Kaza­nie wygło­sił bp Ragnar Per­se­nius z Uppsa­li. W imie­niu gości eku­me­nicz­nych sło­wa pozdro­wie­nia prze­ka­zał abp dr Józef Kup­ny.

Po nabo­żeń­stwie odby­ło się poświę­ce­nie i odsło­nię­cie odre­stau­ro­wa­ne­go epi­ta­fium Jana Hes­sa – pierw­sze­go lute­rań­skie­go księ­dza Wro­cła­wia, któ­re znaj­du­je się na murze kate­dry Marii Mag­da­le­ny.

Rela­cja z nabo­żeń­stwa: