Nowa odsło­na daw­ne­go dom­ku gra­ba­rza z XVII w.

Po czte­rech mie­sią­cach cięż­kich prac może­my podzi­wiać znów daw­ny domek gra­ba­rza z XVII w. nale­żą­cy do kom­plek­su Kościo­ła Poko­ju w Jawo­rze. Pra­cę były moż­li­we dzię­ki daro­wiź­nie otrzy­ma­nej z Fun­da­cji KGHM Pol­ska Miedź z sie­dzi­bą w Lubi­nie. Za poda­ro­wa­ne środ­ki ruszy­ły pra­cę remon­to­wo – kon­ser­wa­tor­skie nad zewnętrz­ną ele­wa­cją dom­ku. Efek­ty są pio­ru­nu­ją­ce, sami Pań­stwo może­cie oce­nić wynik doko­na­nych zmian.