Zapro­sze­nie na uro­czy­ste obcho­dy “500 lat Refor­ma­cji na Ślą­sku”

Biskup Die­ce­zji Wro­cław­skiej Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go w Pol­sce ks. bp Wal­de­mar Pytel, Pro­boszcz Para­fii Ewan­ge­lic­kiej w Jawo­rze ks. Tomasz Sta­wiak oraz Bur­mistrz Mia­sta Jawo­ra Emi­lian Bera mają zaszczyt zapro­sić na uro­czy­ste obcho­dy 500-lecia Refor­ma­cji na Ślą­sku, któ­re odbę­dą się w dniach 1 – 2 czerw­ca 2018 r. w Jawo­rze i w Nowym Koście­le koło Świe­rza­wy.

31 paź­dzier­ni­ka 1517 roku augu­stiań­ski mnich i pro­fe­sor teo­lo­gii Mar­cin Luter (1483–1546) umie­ścił na drzwiach kościo­ła zam­ko­we­go w Wit­ten­ber­dze 95 tez, któ­re doty­czy­ły nad­użyć w Koście­le, zwią­za­nych przede wszyst­kim ze sprze­da­żą odpu­stów. Myśl Lutra, dzię­ki wyna­laz­ko­wi dru­ku, w krót­kim cza­sie zyska­ła wie­lu zwo­len­ni­ków. O nauce Refor­ma­to­ra usły­szał rów­nież Georg von Zedlitz, szlach­cic ślą­ski, któ­ry zafa­scy­no­wa­ny nową myślą teo­lo­gicz­ną wysłał do augu­stiań­skie­go mni­cha swo­ich posłań­ców z pozdro­wie­niem. W odpo­wie­dzi ks. dr Mar­cin Luter dele­go­wał na zie­mie ślą­skie swo­je­go ucznia i współ­pra­cow­ni­ka ks. Mel­chio­ra Hof­f­man­na. Już w 1518 roku dotarł on do nie­wiel­kiej miej­sco­wo­ści o nazwie Nowy Kościół nie­opo­dal Świe­rza­wy, gdzie na zam­ku Zedlit­zów wygło­sił pierw­sze na tych zie­miach kaza­nie w duchu ewan­ge­lic­kim. Obec­nie Nowy Kościół jest filia­łem Para­fii Ewan­ge­lic­kiej w Jawo­rze.

Jubi­le­usz roz­pocz­nie się w Muzeum Regio­nal­nym w Jawo­rze w pią­tek 01.06.2018 o godz. 15.00 kon­fe­ren­cją nauko­wą pt. “500 lat Refor­ma­cji na Ślą­sku”, pod­czas któ­rej wysłu­cha­my zna­ko­mi­tych znaw­ców i bada­czy Kościo­ła Poko­ju w Jawo­rze oraz Refor­ma­cji. W tym dniu w Teatrze Miej­skim w Jawo­rze będzie moż­na rów­nież wspól­nie obej­rzeć pro­jek­cję film “Luter”.

Kul­mi­na­cja obcho­dów odbę­dzie się w sobo­tę, 02.06.2018. Po uro­czy­stym jubi­le­uszo­wym nabo­żeń­stwie uczest­ni­cy uda­dzą się do Nowe­go Kościo­ła, gdzie zosta­nie odsło­nię­ta pamiąt­ko­wa tabli­ca w miej­scu pierw­sze­go ewan­ge­lic­kie­go nabo­żeń­stwa. Wie­czo­rem zapra­sza­my miesz­kań­ców i tury­stów do Kościo­ła Poko­ju na kon­cert “Pie­śni Ślą­skie­go Kom­po­zy­to­ra Ben­ja­mi­na Schmolc­ka w wyko­na­niu Wyż­szo­bram­skie­go Chó­ru Kame­ral­ne­go z Cie­szy­na.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie Pań­stwo na poniż­szym pla­ka­cie.

Ser­decz­nie zapra­sza­my !