V4 Heri­ta­ge Aca­de­my 2018

W piąt­ko­wy ranek (13.07.2018) gości­li­śmy licz­ną gru­pę przed­sta­wi­cie­li z kra­jów V4 (Pol­ski, Czech, Sło­wa­cji i Węgier), a tak­że z Ukra­iny i Nie­miec. Wszy­scy pra­cu­ją na co dzień w sek­to­rze dzie­dzic­twa, zawo­do­wo lub nauko­wo zwią­za­ni są z zarzą­dza­niem lub ochro­ną miejsc histo­rycz­nych.

Spo­tka­nie odby­ło się w ramach 9. edy­cji kur­su let­nie­go na temat zarzą­dza­nia miej­sca­mi z Listy UNESCO w kra­jach wyszeh­radz­kich. Trwa­ją­ce tydzień szko­le­nie jest w tym roku poświę­co­ne wie­lo­kul­tu­ro­we­mu dzie­dzic­twu Ślą­ska, w szcze­gól­no­ści Kościo­łom Poko­ju w Jawo­rze i Świd­ni­cy.

Głów­nym tema­tem spo­tka­nia sta­ły się aktu­al­nie pro­wa­dzo­ne pra­ce kon­ser­wa­tor­skie, pro­blem zarzą­dza­nia obiek­tem UNESCO, histo­rycz­ne wąt­ki powsta­nia Kościo­ła Poko­ju w Jawo­rze, a tak­że temat ist­nie­nia Para­fii Ewan­ge­lic­kiej w Jawo­rze.

Pro­jekt finan­so­wa­ny jest przez Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go. Jego tego­rocz­na for­mu­ła zosta­ła znacz­nie roz­sze­rzo­na z racji wpi­sa­nia go w wyda­rze­nia Euro­pej­skie­go Roku Dzie­dzic­twa Kul­tu­ro­we­go. Kurs odby­wa się pod patro­na­tem Mini­strów Kul­tu­ry Państw Gru­py Wyszeh­radz­kiej.

Celem orga­ni­zo­wa­ne­go przez Mię­dzy­na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry kur­su jest wymia­na doświad­czeń i dobrych prak­tyk w zakre­sie zarzą­dza­nia i ochro­ny miejsc wpi­sa­nych na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa Kul­tu­ro­we­go i Przy­rod­ni­cze­go UNESCO.