Via Sacra wra­sta w Dol­ny Śląsk

W pią­tek, 22.09.2017 r. w Domu Para­fial­nym przy koście­le Wang w Kar­pa­czu odby­ło się spo­tka­nie przed­sta­wi­cie­li pol­skich sta­cji Via Sacra, czy­li szla­ku kul­tu­ro­we­go gru­pu­ją­ce­go naj­cie­kaw­sze obiek­ty sakral­ne pol­sko-cze­sko-nie­miec­kie­go pogra­ni­cza. Na Dol­nym Ślą­sku oprócz wspo­mnia­nej nor­we­skiej świą­ty­ni Wang są to tak­że: Kościo­ły Poko­ju w Jawo­rze i Świd­ni­cy (ten dru­gi dopie­ro zamie­rza dołą­czyć do Via Sacra), zespół opac­ki w Krze­szo­wie, kościół Łaski pw. Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Św. (d. gar­ni­zo­no­wy) w Jele­niej Górze oraz bazy­li­ka mniej­sza pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Bole­sław­cu.

Po kil­ku­let­nim funk­cjo­no­wa­niu trans­gra­nicz­nej Via Sacra jej pol­scy, nie­miec­cy i cze­scy part­ne­rzy oprócz wza­jem­nej popu­la­ry­za­cji two­rzą­cych szlak obiek­tów, zamie­rza­ją wyko­rzy­stać ich poten­cjał tak­że dla swo­ich miej­sco­wo­ści i całe­go regio­nu. Obec­nie pla­no­wa­ne jest stwo­rze­nie w każ­dym z trzech kra­jów pod­mio­tów mają­cych koor­dy­no­wać współ­pra­cę pod wspól­nym szyl­dem Via Sacra. Dzię­ki wspól­nej pro­mo­cji obiek­ty nale­żą­ce do szla­ku pre­zen­to­wa­ne są na tar­gach tury­stycz­nych oraz na wędru­ją­cych eks­po­zy­cjach m.in. w Niem­czech, Fran­cji, Wło­szech, Fin­lan­dii i Izra­elu.

Wię­cej o szla­ku moż­na dowie­dzieć się na stro­nie www.via-sacra.info