Wizy­ta Jolan­ty Kwa­śniew­skiej w Koście­le Poko­ju

Dzi­siej­sze­go popo­łu­dnia gości­li­śmy w Koście­le Poko­ju wyjąt­ko­wą oso­bę – Jolan­tę Kwa­śniew­ską – pierw­szą damę w RP w latach 1995–2005. Była pre­zy­den­to­wa z zachwy­tem oglą­da­ła każ­dy zaka­ma­rek kościo­ła oraz wysłu­cha­ła nie­zwy­kłej histo­rii powsta­nia zabyt­ku opo­wie­dzia­nej przez pro­bosz­cza para­fii ks. Toma­sza Sta­wia­ka