Wra­ca­my do stan­dar­do­wych godzin otwar­cia!

Sza­now­ni Tury­ści,
od 02.06.2020r. wra­ca­my do naszych stan­dar­do­wych godzin otwar­cia kościo­ła.
Ser­decz­nie zapra­sza­my codzien­nie:
od ponie­dział­ku do sobo­ty w godz. 10.00 – 17.00
- w nie­dzie­lę w godz. 12.00 – 17.00
Przy­po­mi­na­my rów­nież o odby­wa­ją­cych się reci­ta­lach orga­no­wych w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 12.00.

W razie pytań jeste­śmy do Pań­stwa dys­po­zy­cji pod nume­rem tele­fo­nu: +48/516–493-990 bądź a-mailo­wo: jawor.luteranie@gmail.com