Zwie­dza­nie – zakoń­cze­nie sezo­nu tury­stycz­ne­go

Sza­now­ni tury­ści,
Ze wzglę­du na sta­le pogar­sza­ją­cą się sytu­ację epi­de­mio­lo­gicz­ną w naszym kra­ju, jak rów­nież w tro­sce o zdro­wie Pań­stwa i naszych pra­cow­ni­ków posta­no­wi­li­śmy zakoń­czyć tydzień wcze­śniej sezon tury­stycz­ny.
Od 26.10.2020r. do 31.03.2021r. jeste­śmy do Pań­stwa dys­po­zy­cji po uprzed­nim zgło­sze­niu chę­ci zwie­dza­nia (min. 1 dzień przed pla­no­wa­nym przy­jaz­dem) pod nume­rem tele­fo­nu 516–493-990 bądź mailo­wo: jawor.luteranie@gmail.com.
Życzy­my wszyst­kim dużo zdro­wia i wytrwa­ło­ści w tym cięż­kim cza­sie!