W co wierzymy?

 • Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Naszą wiarę wyznajemy słowami Apostolskiego i Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary.
 • Wierzymy, że Słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu jest prawdą dla naszego życia. Nauka Kościoła została zawarta w Księgach Wyznaniowych (Symbolicznych), które dla ewangelików–luteran, są wiernym wykładem Pisma Świętego, jedynego źródła wiary i nauki chrześcijańskiej w duchu luterańskim.
 • Za normę naszego życia uważamy przykazania zapisane w Dekalogu oraz nauczanie moralne Jezusa Chrystusa. Kościół nasz nie posiada doktryny moralnej (społecznej nauki Kościoła), lecz uprawia refleksje etyczną, która ma pomóc wiernym w realizacji przykazania miłości bliźniego w codziennym życiu.
 • Cztery pryncypia luteranizmu to: sola scriptura (jedynie Pismo Święte), solus Christus (jedynie Chrystus), sola gratia (jedynie łaska), sola fide (jedynie wiara)
 • Naszym dniem świętym jest niedziela. W tym dniu spotykamy się w kościołach na nabożeństwach.
 • W Kościele ewangelickim są dwa sakramenty: chrzest (niemowląt) oraz komunia święta (sakrament ołtarza, eucharystia). Młodzież przystępuje do komunii po raz pierwszy w wieku 15 lat – w dniu konfirmacji (potwierdzenia chrztu świętego i ślubowania wierności Bogu).
 • W Kościele ewangelickim praktykuje się powszechną spowiedź wszystkich wiernych, osobistą spowiedź – rozmowę z księdzem dla tych, którzy pragną szczególnej pociechy oraz codzienne wyznawanie swoich grzechów w modlitwie przed Bogiem.
 • Wierzymy, że wierzący zostaje zbawiony jedynie z łaski Bożej, niezależnie od uczynków. Zbawienia nie można zyskać przez zasługi. Bożą łaskę można przyjąć jedynie wiarą , która jest zupełnym zaufaniem Bogu. Dobre uczynki nie są zasługami, lecz owocami żywej wiary. Chrześcijanin czyni dobrze nie po to, aby być zbawionym, ale dlatego, że jest zbawiony.
 • Obchodzimy Święta Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Naszym największym świętem jest Wielki Piątek, pamiątka dnia, w którym Jezus Chrystus zbawił człowieka przez swoją śmierć na krzyżu.
 • Nie praktykujemy kultu świętych, obrazów i relikwii. Nie uznajemy odpustów i czyśćca.
 • W naszym Kościele nie ma sakramentalnego podziału na duchowieństwo i świeckich. Księża są sługami Słowa Bożego, zwiastują to Słowo w kazaniu, udzielają sakramentów, prowadzą pracę katechetyczną i duszpasterską. Parafia jest zarządzana wspólnie przez radę parafialną oraz proboszcza, który jest demokratycznie wybierany przez parafian spośród ordynowanych duchownych.
 • Opowiadamy się za rozdziałem Kościoła i państwa. Uważamy jednak, że władzy państwowej należy się szacunek i należy z nią współpracować dla wspólnego dobra.
 • Najwyższą władzą ustawodawczą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest Synod Kościoła, wybierany w sposób demokratyczny z grona wszystkich duchownych oraz świeckich członków parafii. Synod wybiera biskupa Kościoła, który jest duchownym zwierzchnikiem Kościoła.