Dzwo­ny Kościo­ła Poko­ju

Wie­ża Kościo­ła Poko­ju zosta­ła wznie­sio­na dopie­ro po 53 latach od zakoń­cze­nia budo­wy obiek­tu. Jej dol­na kon­dy­gna­cja mie­ści obec­nie głów­ne wej­ście do świą­ty­ni. Gór­ną część nakry­tą baro­ko­wym heł­mem zaj­mu­je dzwon­ni­ca. Miesz­czą się tam trzy dzwo­ny uszko­dzo­ne w latach 50-tych XX wie­ku. Zosta­ły one odno­wio­ne we wrze­śniu 2005 roku. Nada­no im wte­dy imio­na: Wia­ra, Nadzie­ja i Miłość.
W każ­dą nie­dzie­lę oraz w świę­ta, dzwo­ny wzy­wa­ją wier­nych na nabo­żeń­stwo.