Pro­boszcz i rada para­fial­na

Pro­boszcz


Ksiądz Tomasz Sta­wiak
– pro­boszcz Para­fii Ewangelicko–Augsburskiej w Jawo­rze. Ordy­no­wa­ny został 2 mar­ca 2003 roku, zaś w lutym 2009 roku wybra­ny na 24. z kolei, a pierw­sze­go po woj­nie pro­bosz­cza w histo­rii Kościo­ła Poko­ju.

Rada para­fial­na

Wybra­na 11 wrze­śnia 2016 r. na kolej­nych 5 lat.