Obra­zy na empo­rach

 

4 EMPORA

2 EMPORA

1 EMPORA

pra­wa stro­na: Loża hra­biów v. Hoch­berg z podwój­nym her­bem hra­bia v. Hoch­berg i baro­nin v. Schaf­fgotsch

loża z lewej stro­ny ołta­rza: Loża nale­żą­ca do rodzi­ny von Schwe­initz

 

3 EMPORA

2 EMPORA