Nabo­żeń­stwa

Nabo­żeń­stwa nie­dziel­ne

w Jawo­rze w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 11:00 (Park Poko­ju 1)
w Nowym Koście­le zgod­nie z kalen­da­rzem (ul. Jele­nio­gór­ska 57)

Nabo­żeń­stwo w Świe­rza­wie w koście­le Jana i Kata­rzy­ny

Raz w roku – w dniu Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go (czwar­tek) o godz. 17:00.