Ewan­ge­lik Kościo­ła Poko­ju

Ewan­ge­lik Kościo­ła Poko­ju jest kwar­tal­ną gaze­tą para­fial­ną wyda­wa­ną dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu wie­lu osób. Nad redak­cją czu­wa pani Marze­na Sta­wiak, nato­mia­st skła­dem zaj­mu­je się pan Tade­usz War­dyn. W Ewan­ge­li­ku znaj­dzie­my kaza­nia pro­bosz­cza para­fii – ks. Toma­sza Sta­wia­ka, rubry­kę dla dzie­ci, pora­dy praw­ne oraz rela­cje z wyda­rzeń para­fial­ny­ch i die­ce­zjal­ny­ch.

Gazet­ka wyda­wa­na jest od 2014 roku.

nr 1(11)
marzec – maj 2017
nr 4(10)
listo­pad 2016 – luty 2017
nr 2(8)
czer­wiec – sier­pień 2016
nr 1(7)
marzec – maj 2016
nr 4(6)
listo­pad 2015 – sty­czeń 2016
nr 3(5)
wrze­sień – paź­dzier­nik 2015
nr 2(4)
maj – czer­wiec 2015