Ewan­ge­lik Kościo­ła Poko­ju

Ewan­ge­lik Kościo­ła Poko­ju jest kwar­tal­ną gaze­tą para­fial­ną wyda­wa­ną dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu wie­lu osób. Nad redak­cją czu­wa pani Marze­na Sta­wiak, nato­miast skła­dem zaj­mu­je się pan Tade­usz War­dyn. W Ewan­ge­li­ku znaj­dzie­my kaza­nia pro­bosz­cza para­fii – ks. Toma­sza Sta­wia­ka, rubry­kę dla dzie­ci, pora­dy praw­ne oraz rela­cje z wyda­rzeń para­fial­nych i die­ce­zjal­nych.

Gazet­ka wyda­wa­na jest od 2014 roku.