Kon­cer­ty Poko­ju

Jawor­skie Kon­cer­ty Poko­ju to impre­za cyklicz­na – mię­dzy­na­ro­do­we festi­wa­le muzy­ki kame­ral­nej odby­wa­ją­ce się nie­prze­rwa­nie od 1995 roku.

Wyjąt­ko­wość i urok Kościo­ła Poko­ju skło­ni­ły ini­cja­to­rów do orga­ni­za­cji w tym obiek­cie let­nich kon­cer­tów. To jedy­ne w swo­im rodza­ju, spek­ta­ku­lar­ne i wyjąt­ko­we przed­się­wzię­cie. Świad­czy o tym sze­ro­kie zain­te­re­so­wa­nie słu­cha­czy oraz obec­ność wybit­nych arty­stów. W cią­gu 22 lat trwa­nia festi­wa­lów na sce­nie poja­wia­li się świa­to­wej sła­wy kom­po­zy­to­rzy, wyjąt­ko­we orkie­stry, chó­ry, jak rów­nież soli­ści o nie­zwy­kłym kunsz­cie muzycz­nym.

W ramach Jawor­skich Kon­cer­tów Poko­ju wystę­po­wa­li m.in.: Chór Poznań­skie Sło­wi­ki pod dyr. Ste­fa­na Stu­li­gro­sza, Winds­ba­cher Kna­ben­chor, Chór Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go “Gau­dium”, Kame­ral­na Orkie­stra “Leopol­di­num”, Orkie­stra Ama­deus pod dyrek­cją Agniesz­ki Ducz­mal, Orkie­stra Sym­fo­nicz­na Fil­har­mo­nii Sudec­kiej, Spi­ri­tu­als Sin­gers Band, Kwar­tet Wila­nów, Came­ra­ta Cra­ko­via, Zespół Fol­ko­wy “Sier­ra Man­ta”, Bran­den­bur­gi­scher Kamer­chor, Leopo­lis Cham­ber Orche­stra pod dyrek­cją Woj­cie­cha Mroz­ka czy Chór Syna­go­gi pod Bia­łym Bocia­nem we Wro­cła­wiu.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie koncertypokoju.pl