W co wierzymy?

Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Naszą wiarę wyznajemy słowami Apostolskiego i Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary.
Wierzymy, że Słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu jest prawdą dla naszego życia. Nauka Kościoła została zawarta w Księgach Wyznaniowych (Symbolicznych), które dla ewangelików–luteran, są wiernym wykładem Pisma Świętego, jedynego źródła wiary i nauki chrześcijańskiej w duchu luterańskim.
Za normę naszego życia uważamy przykazania zapisane w Dekalogu oraz nauczanie moralne Jezusa Chrystusa. Kościół nasz nie posiada doktryny moralnej (społecznej nauki Kościoła), lecz uprawia refleksje etyczną, która ma pomóc wiernym w realizacji przykazania miłości bliźniego w codziennym życiu.

Cztery pryncypia luteranizmu to: sola scriptura (jedynie Pismo Święte), solus Christus (jedynie Chrystus), sola gratia (jedynie łaska), sola fide (jedynie wiara).
Naszym dniem świętym jest niedziela. W tym dniu spotykamy się w kościołach na nabożeństwach.
W Kościele ewangelickim są dwa sakramenty: chrzest (niemowląt) oraz komunia święta (sakrament ołtarza, eucharystia). Młodzież przystępuje do komunii po raz pierwszy w wieku 15 lat – w dniu konfirmacji (potwierdzenia chrztu świętego i ślubowania wierności Bogu).

W Kościele ewangelickim praktykuje się powszechną spowiedź wszystkich wiernych, osobistą spowiedź – rozmowę z księdzem dla tych, którzy pragną szczególnej pociechy oraz codzienne wyznawanie swoich grzechów w modlitwie przed Bogiem.
Wierzymy, że wierzący zostaje zbawiony jedynie z łaski Bożej, niezależnie od uczynków. Zbawienia nie można zyskać przez zasługi. Bożą łaskę można przyjąć jedynie wiarą , która jest zupełnym zaufaniem Bogu. Dobre uczynki nie są zasługami, lecz owocami żywej wiary. Chrześcijanin czyni dobrze nie po to, aby być zbawionym, ale dlatego, że jest zbawiony.
Obchodzimy Święta Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Naszym największym świętem jest Wielki Piątek, pamiątka dnia, w którym Jezus Chrystus zbawił człowieka przez swoją śmierć na krzyżu.

Nie praktykujemy kultu świętych, obrazów i relikwii. Nie uznajemy odpustów i czyśćca.
W naszym Kościele nie ma sakramentalnego podziału na duchowieństwo i świeckich. Księża są sługami Słowa Bożego, zwiastują to Słowo w kazaniu, udzielają sakramentów, prowadzą pracę katechetyczną i duszpasterską. Parafia jest zarządzana wspólnie przez radę parafialną oraz proboszcza, który jest demokratycznie wybierany przez parafian spośród ordynowanych duchownych.
Opowiadamy się za rozdziałem Kościoła i państwa. Uważamy jednak, że władzy państwowej należy się szacunek i należy z nią współpracować dla wspólnego dobra.
Najwyższą władzą ustawodawczą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest Synod Kościoła, wybierany w sposób demokratyczny z grona wszystkich duchownych oraz świeckich członków parafii. Synod wybiera biskupa Kościoła, który jest duchownym zwierzchnikiem Kościoła.