Zwie­dza­nie kościo­ła

516 493 990 – mena­dżer Kościo­ła Poko­ju Anie­la Pro­ko­piak

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w naj­bliż­szy week­end kościół jest czyn­ny:

10.11.2023 od godz. 11.00 do godz. 15.00

11.11.2023 od godz. 11.00 do godz. 15.00

12.11.2023 od godz. 12.00 do godz. 15.00

 

1 kwiet­nia – 31 paź­dzier­ni­ka

Zwie­dza­nie moż­li­we jest codzien­nie w nastę­pu­ją­cych godzi­nach:

  • ponie­dzia­łek-sobo­ta: 10:00- 17:00
  • nie­dzie­la i świę­ta kościel­ne: 12:00–17:00

1 listo­pa­da – 31 mar­ca

Zwie­dza­nie moż­li­we jest dla grup (min. 6 osób) po uprzed­nim zgło­sze­niu tele­fo­nicz­nym bądź mailo­wym  – min. 1 dzień przed pla­no­wa­ną wizy­tą.

Par­ko­wa­nie

  • samo­cho­dy oso­bo­we – par­king przy ul. 1-go Maja (50 m od kościo­ła)
  • auto­ka­ry:
    • zatocz­ka przy ul. Wyszyń­skie­go (daw­na ul. Rapac­kie­go)
    • jed­no­kie­run­ko­wa uli­ca 1-go Maja

Czas i języ­ki zwie­dza­nia

Zwy­cza­jo­wo zwie­dza­nie trwa 20–40 min. We wnę­trzu moż­na odsłu­chać histo­rię kościo­ła, któ­ra trwa w zależ­no­ści od wer­sji języ­ko­wej 10–17 minut. W zależ­no­ści od stop­nia zain­te­re­so­wa­nia zwie­dza­ją­cych, pozo­sta­ją oni w koście­le od kil­ku­na­stu minut do nawet kil­ku godzin.

Histo­ria kościo­ła jest przy­go­to­wa­na w nastę­pu­ją­cych języ­kach: pol­skim, nie­miec­kim, angiel­skim, holen­der­skim, por­tu­gal­skim, wło­skim, rosyj­skim, szwedz­kim, fran­cu­skim, japoń­skim oraz hisz­pań­skim.

Prze­wod­nik po koście­le

Dla zor­ga­ni­zo­wa­nych grup dzie­ci i mło­dzie­ży ist­nie­je moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z usług prze­wod­ni­ka po koście­le (usłu­ga ta zawar­ta jest w cenie wej­ścia). Zaję­cia te trwa­ją, w zależ­no­ści od zain­te­re­so­wa­nia, 25–35 minut.