Spo­tka­nia regu­lar­ne

Lek­cje reli­gii

  • kla­sy II-IV: wto­rek, godz. 16:30
  • kla­sy V-VI: czwar­tek, godz. 16:30
  • gim­na­zjum: czwar­tek, godz. 15:30

Szkół­ka Nie­dziel­na

odby­wa się rów­no­le­gle do nabo­żeństw spo­wied­nio-komu­nij­nych zgod­nie z kalen­da­rzem

Spo­tka­nia z oso­ba­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi Kościo­łem ewan­ge­lic­kim

pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca, godzi­na 18:00.

Pró­by chó­ru para­fial­ne­go

zgod­nie z kalen­da­rzem