Jeste­śmy już otwar­ci! Ser­decz­nie zapra­sza­my!

 

Sza­now­ni Tury­ści!

Od 04.05.2021r. jeste­śmy dla Pań­stwa ponow­nie otwar­ci.

Godzi­ny zwie­dza­nia pozo­sta­ją bez zmian:
ponie­dzia­łek – sobo­ta od godz. 10.00 do godz. 17.00
nie­dzie­la od godz. 12.00 do godz. 17.00

Przy­po­mi­na­my o obo­wią­zu­ją­cych naka­zach, tj. nosze­nie mase­czek, zacho­wa­nia dystan­su oraz dezyn­fek­cji dło­ni (dozow­nik z pły­nem umiesz­czo­ny jest przy wej­ściu do kościo­ła).

Ser­decz­nie zapra­sza­my!