Zwie­dza­nie pod­czas week­en­du 13–14.03.2021

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w naj­bliż­szy week­end, tj. 13–14.03.2021 jeste­śmy dla Pań­stwa otwar­ci w nastę­pu­ją­cych godzi­nach:

sobo­ta (13.03.2021) od godz. 11.00 do godz. 14.00
nie­dzie­la (14.03.2021) od godz. 12.00 do godz. 14.00 

Przy­po­mi­na­my o obo­wią­zu­ją­cych naka­zach, tj. nosze­nie mase­czek, zacho­wa­nia dystan­su oraz dezyn­fek­cji dło­ni (dozow­nik z pły­nem umiesz­czo­ny jest przy wej­ściu do kościo­ła).

Ser­decz­nie zapra­sza­my!