Emi­sja bank­no­tu O EURO – sprze­daż rusza już 15.05.2021!

RUSZA EMISJA PAMIĄTKOWYCH BANKNOTÓW!

15 maja nastą­pi emi­sja kolek­cjo­ner­skie­go bank­no­tu 0 Euro z wize­run­kiem Kościo­ła Poko­ju w Jawo­rze. Tego dnia od godzi­ny 10:00 atrak­cyj­ny souve­nir będzie moż­na nabyć w dwóch punk­tach sprze­da­ży:
– przy Koście­le Poko­ju
– oraz Muzeum Regio­nal­nym w Jawo­rze.
Dodat­ko­wo bank­not moż­na nabyć dro­gą onli­ne : https://jawor.esouvenir.pl/

Emi­ten­tem uni­ka­to­we­go numi­zma­tu jest Gmi­na Jawor. Bank­not został zapro­jek­to­wa­ny w XX rocz­ni­cę wpi­sa­nia per­ły ślą­skiej archi­tek­tu­ry na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa Kul­tu­ry UNESCO.