KUP TERAZWYKORZYSTAJ PÓŹNIEJ: VOUCHER NA ZWIEDZANIE

Dro­dzy Tury­ści!

Zapra­sza­my wszyst­kich do wzię­cia udzia­łu w akcji #Voucher­Tu­ry­stycz­ny orga­ni­zo­wa­nej przez Dol­no­ślą­ską Orga­ni­za­cję Tury­stycz­ną. Celem akcji jest wspar­cie bran­ży tury­stycz­nej na Dol­nym Ślą­sku.

My rów­nież zwra­ca­my się z ogrom­ną proś­bą o Wasze wspar­cie i wyro­zu­mia­łość, któ­re pomo­gą nam w przy­szłym funk­cjo­no­wa­niu nasze­go obiek­tu oraz pozwo­lą utrzy­mać dotych­cza­so­wy stan­dard i poziom naszych usług.

Już dziś kup cegieł­kę na indy­wi­du­al­ne zwie­dza­nie Kościo­ła Poko­ju w Jawo­rze i wyko­rzy­staj ją w póź­niej­szym cza­sie.

Koszt cegieł­ki wyno­si 10 zł od oso­by.

Wystar­czy, że wpła­cisz odpo­wied­nią kwo­tę na poda­ne kon­to:

PKO Bank Pol­ski
Numer rachun­ku: 46 1020 3017 0000 2602 0165 1462

w tytu­le prze­le­wu wpi­su­jąc:

Voucher na zwie­dza­nie (imię, nazwi­sko, ilość osób)

Po prze­sła­niu potwier­dze­nia wpła­ty na e-maila:  jawor.luteranie@gmail.com otrzy­ma­cie imien­ny voucher na zwie­dza­nie. Wystar­czy go wydru­ko­wać i oka­zać pod­czas wej­ścia do Kościo­ła Poko­ju.

Voucher na zwie­dza­nie będzie moż­na wyko­rzy­stać do koń­ca 2020r.

W przy­pad­ku pytań skon­tak­tuj się z naszy­mi pra­cow­ni­kiem poprzez e-mail: jawor.luteranie@gmail.com lub tele­fo­nicz­nie: +48 516 493 990.

www.voucherturystyczny.pl