Wiel­ka­noc – kaza­nie pro­bosz­cza, ks. Toma­sza Sta­wia­ka

Z oka­zji Świąt Wiel­kiej Nocy, życzy­my wie­le sił, cier­pli­wo­ści w trud­nym cza­sie epi­de­mii oraz wie­le, wie­le nadziei i rado­ści, że to jed­nak Życie ma ostat­nie sło­wo!

Do życzeń dołą­cza­my pieśń wiel­ka­noc­ną w wyko­na­niu Kan­tor­ki Kościo­ła Poko­ju dr Mał­go­rza­ty Zucho­wicz.