Nowość! Album “Ewan­ge­lic­ki Kościół Poko­ju w Jawo­rze”

Przed połu­dniem dotarł do nas trans­port 🚛 5 wiel­kich palet z naszą dłu­go wycze­ki­wa­ną nowo­ścią.
Mamy przy­jem­ność zapre­zen­to­wać naj­now­szy album “Ewan­ge­lic­ki Kościół Poko­ju w Jawo­rze” w trzech odsło­nach języ­ko­wych: pol­skim, nie­miec­kim i angiel­skim.
Pra­ce nad książ­ką trwa­ły od wcze­snej wio­sny. Efek­ty musi­cie sami oce­nić 🙂

Album zaku­pić moż­na w koście­le w godzi­nach otwar­cia dla zwie­dza­ją­cych.

Wiel­kie bra­wa dla: Wydaw­nic­two C2