Eku­me­nicz­ne kolę­do­wa­nie – ser­decz­nie zapra­sza­my!

Po raz kolej­ny ser­decz­nie Pań­stwa zapra­sza­my na wspól­ne eku­me­nicz­ne kolę­do­wa­nie w Koście­le Poko­ju w Jawo­rze, któ­re odbę­dzie się 6 stycz­nia 2023r. (Świę­to Epi­fa­nii) o godz. 14.00.
Zapo­wia­da się magicz­ne popo­łu­dnie z dużą ilo­ścią kolęd w nie­zwy­kłym oto­cze­niu. Świę­tuj­my wspól­nie dzień Obja­wie­nia Pań­skie­go – Świę­to Trzech Kró­li.

ś