W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, w ewan­ge­lic­kich kościo­łach, pochy­lać będzie­my się w spo­sób szcze­gól­ny, nad wiel­ką tajem­ni­cą spraw osta­tecz­nych.WIĘCEJ…