Kra­ków, Gdańsk, War­sza­wa, Wie­licz­ka… oraz Ewan­ge­lic­ki Kościół Poko­ju w Jawo­rze! To naj­więk­sze atrak­cje, któ­re war­to zoba­czyćWIĘCEJ…