Naj­cie­kaw­sza sakral­na atrak­cja tury­stycz­na 2016 r.

Suk­ce­sem zakoń­czył się inter­ne­to­wy ple­bi­scyt Gaze­ty Wro­cław­skiej i por­ta­lu naszemiasto.pl: „Wiel­kie Odkry­wa­nie Dol­ne­go Ślą­ska – Naj­cie­kaw­sza Atrak­cja Tury­stycz­na 2016.”

Ewan­ge­lic­ki Kościół Poko­ju w Jawo­rze zajął osta­tecz­nie 3. miej­sce i oka­zał się NAJCIEKAWSZĄ ATRAKCJĄ spo­śród budow­li sakral­nych na Dol­nym Ślą­sku.
Ser­decz­nie dzię­ku­je­my tym wszyst­kim, któ­rzy odda­li swo­je gło­sy na naszą Pereł­kę.