Orkie­stro­wy pora­nek

Dzi­siej­sze­go ran­ka gości­li­śmy w murach naszej „Pereł­ki” gości z Miej­sko – Gmin­nej Orkie­stry Dętej OSP ze Sta­wi­szy­na. Tym razem, nie my gości, lecz goście nas przy­wi­ta­li muzy­ką pły­ną­cą z instru­men­tów dętych przed wej­ściem do Kościo­ła Poko­ju. Swój kon­cert roz­po­czę­li punk­tu­al­nie o godz. 10.00. Prze­pięk­na i doda­ją­ca ener­gii muzy­ka przy­cią­ga­ła odwie­dza­ją­cych nas tury­stów oraz prze­chod­niów Jawo­ra. Ucztę z muzy­ką zakoń­czy­li­śmy zwie­dza­niem same­go Kościo­ła Poko­ju. Nasi goście byli ocza­ro­wa­ni kościo­łem i wprost nie mogli wyjść ze zdu­mie­nia, że taka kon­struk­cja prze­trwa­ła aż 360 lat. Ano prze­trwa­ła i mamy nadzie­ję, że będzie­my mogli ocza­ro­wy­wać nią jesz­cze wie­lu gości!