Kon­cert kame­ral­ny 22.07.2016

Czwar­ty w tym roku kon­cert z cyklu 22. Jawor­skich Kon­cer­tów Poko­ju odbył się 22 lip­ca 2016r. o godz. 18.00 w naszym pięk­nym Koście­le Poko­ju.

Tym razem swą muzy­kę przed­sta­wił Pań­stwu Joachim Men­cel Arti­se­na Band. Reper­tu­ar zawie­rał zarów­no jaz­zo­we inter­pre­ta­cje tań­ców zapi­sa­nych przez O. Kol­ber­ga jak i kom­po­zy­cje autor­stwa Joachi­ma Menc­la inspi­ro­wa­ne pol­ski­mi i sło­wiań­ski­mi tań­ca­mi ludo­wy­mi. Jest to muzy­ka żywio­ło­wa i jed­no­cze­śnie poru­sza­ją­ca ser­ce. Kom­po­zy­tor zapro­sił muzy­ków gra­ją­cych na per­ku­sji, kon­tra­ba­sie, gita­rze, a sam zasia­da przy kla­wi­szach oraz gra na lirze kor­bo­wej.

Foto­re­la­cja na stro­nie Kon­cer­ty Poko­ju