Zapach pie­przu i wani­lii

Dzi­siej­sze­go dnia mie­li­śmy zaszczyt gościć w murach Kościo­ła Poko­ju zna­ną oso­bi­stość, nie tyl­ko w Pol­sce, ale rów­nież i na świe­cie, panią Elż­bie­tę Dzi­kow­ską. Swo­ją nie­spo­dzie­wa­ną wizy­tą spra­wi­ła nam nie lada nie­spo­dzian­kę. Pani Maria Kra­jew­ska oraz mena­dżer Anie­la Pie­trusz­czak sta­ra­ły się umi­lić pobyt nasze­go gościa. Oprócz tra­dy­cyj­nej ścież­ki tury­stycz­nej, dostęp­nej dla każ­de­go odwie­dza­ją­ce­go, przed panią Elż­bie­tą otwar­te zosta­ły wszyst­kie zaka­mar­ki kościo­ła. Spa­cer po wyż­szych kon­dy­gna­cjach kościo­ła oraz do wnę­trza organ musiał być nie­ma­łym prze­ży­ciem.

* Pani Elż­bie­ta jest histo­ry­kiem sztu­ki, sino­lo­giem, podróż­nicz­ką, reży­se­rem i ope­ra­to­rem fil­mów doku­men­tal­nych, autor­ką wie­lu ksią­żek, pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych, audy­cji radio­wych, arty­ku­łów publi­cy­stycz­nych oraz wystaw sztu­ki współ­cze­snej. Wraz z mężem, Tonym Hali­kiem, zre­ali­zo­wa­ła oko­ło 300 fil­mów doku­men­tal­nych ze wszyst­kich kon­ty­nen­tów dla Tele­wi­zji Pol­skiej oraz zna­na jest nam przede wszyst­kim z pro­wa­dze­nia pro­gra­mu podróż­ni­cze­go „Pieprz i wani­lia”.

Mamy szcze­rą nadzie­ję, że ta nie­pla­no­wa­na wizy­ta w Koście­le Poko­ju spra­wi­ła pani Elż­bie­cie przy­jem­ność. Życzy­my wie­lu rów­nie eks­cy­tu­ją­cych podro­ży!