Arty­ści z Fun­da­cji Sztu­ki Osób Nie­peł­no­spraw­nych

Dzi­siej­sze­go dnia mie­li­śmy oka­zję gościć w Koście­le Poko­ju arty­stów z krę­gu Fun­da­cji Sztu­ki Osób Nie­peł­no­spraw­nych. W cią­gu tylu lat swej dzia­łal­no­ści (pra­wie 20) Fun­da­cja orga­ni­zo­wa­ła spo­tka­nia twór­ców, któ­rzy za przed­miot swych prac obie­ra­li miej­sca wyjąt­ko­we, takie jak Wie­licz­ka, Kra­ków, Zamość. W tym roku zde­cy­do­wa­li się odwie­dzić Kościo­ły Poko­ju na Dol­nym Ślą­sku.

Obser­wu­jąc dzi­siej­szych gości moż­na było zauwa­żyć wyjąt­ko­we zafa­scy­no­wa­nie naszym zabyt­kiem. Wie­le osób uważ­nie obser­wo­wa­ło każ­dy ele­ment kościo­ła. Duża cześć z przy­jezd­nych zde­cy­do­wa­ła się, mimo złe­go świa­tła, na uję­cia nasze­go kościo­ła od wewnątrz. Pozo­sta­li sku­pi­li się na zewnętrz­nej bry­le. W tak ogrom­nej prze­strze­ni każ­dy na pew­no zna­lazł coś dla sie­bie. Pod­czas roz­mów odno­si­ło się rów­nież nie­jed­no­krot­nie wra­że­nie, że nasze spo­tka­nie jest bar­dzo istot­nym ele­men­tem dla samych osób nie­peł­no­spraw­nych. Ple­ne­ry te posia­da­ją wymiar nie tyl­ko arty­stycz­ny, ale rów­nież tera­peu­tycz­ny – twier­dzi­ła orga­ni­za­tor­ka dzi­siej­sze­go spo­tka­nia, pozwa­la­ją one twór­cą ode­rwać się od codzien­nych trosk i są momen­tem, kie­dy moż­na nawią­zać nowe zna­jo­mo­ści, zoba­czyć wyjąt­ko­we miej­sca.

Pra­ce zosta­ną udo­stęp­nio­ne z począt­kiem wrze­śnia w Muzeum Żup Kra­kow­skich Wie­licz­ka. Będzie to czas, kie­dy zoba­czy­my efekt koń­co­wy dzi­siej­sze­go ple­ne­ru. Mamy rów­nież nadzie­ję, że pra­ce będzie­my mogli gościć rów­nież i w naszym Koście­le Poko­ju.