Reci­tal orga­no­wy – zapra­sza­my do zwie­dza­nia z “muzy­ką na żywo”

Pod­czas zwie­dza­nia czę­sto zada­je­cie pyta­nia dot. nasze­go pięk­ne­go instru­men­tu. Orga­ny zbu­do­wa­ne przez Alek­san­dra Lum­mer­ta z Wro­cła­wia w 1855r. posia­da­ją 26 gło­sów gra­ją­cych i swo­ją mocą robią wiel­kie wra­że­nie. By każ­dy mógł potwier­dzić nasze sło­wa zapra­sza­my w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 12.00 na reci­tal orga­no­wy w wyko­na­niu kan­tor Kościo­ła Poko­ju dr Mał­go­rza­ty Zucho­wicz 🎹. Roz­po­czy­na­my już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę ➡ 24.05. Nie może Was zabrak­nąć!