Dziel­ni­ca Wza­jem­ne­go Sza­cun­ku Czte­rech Wyznań

Dwa tygo­dnie temu gru­pa naszych para­fian mia­ła oka­zję zwie­dzić Dziel­ni­cę Wza­jem­ne­go Sza­cun­ku Czte­rech Wyznań we Wro­cła­wiu. Dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu wro­cław­skich prze­wod­ni­ków mie­li­śmy, wraz z inny­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi tema­ty­ką spo­tka­nia, moż­li­wość zapo­zna­nia się z histo­rią tych wyjąt­ko­wych miejsc. Poni­żej przed­sta­wia­my rela­cję uczest­nicz­ki wyciecz­ki, p. Marii Kra­jew­skiej.

W sobo­tę 17 wrze­śnia 2016 r. wybra­li­śmy się na wyciecz­kę do Wro­cła­wia, a ści­ślej mówiąc do „Dziel­ni­cy Czte­rech Wyznań”. To wyjąt­ko­wa dziel­ni­ca, gdyż znaj­du­ją się tam, cał­kiem po sąsiedz­ku, czte­ry obiek­ty sakral­ne: syna­go­ga, cer­kiew pra­wo­sław­na, kościół rzym­sko­ka­to­lic­ki (nazy­wa­ny rów­nież małą Czę­sto­cho­wą) oraz kościół ewan­ge­lic­ki.

Kie­dy poja­wi­li­śmy się w umó­wio­nym miej­scu, cze­ka­li na nas prze­wod­ni­cy. Miej­scem spo­tka­nia była Krysz­ta­ło­wa Pla­ne­ta, nazy­wa­na rów­nież „Mat­ką Zie­mią” (to prze­pięk­na rzeź­ba). Mie­li­śmy cudow­ną, sło­necz­ną i wyjąt­ko­wo cie­płą pogo­dę. Z cie­ka­wo­ścią zaglą­da­li­śmy do wnę­trza każ­de­go kościo­ła, z wyjąt­kiem syna­go­gi, gdyż sobo­ta jest w juda­izmie dniem świą­tecz­nym.  Obej­rze­li­śmy ją z zewnątrz, mie­li­śmy rów­nież oka­zję posłu­chać pięk­nych śpie­wów. Nasze zwie­dza­nie było poprze­dzo­ne fascy­nu­ją­cy­mi infor­ma­cja­mi ze stro­ny znaw­ców tych obiek­tów. Jak już wspo­mnia­łam, opro­wa­dza­li nas wro­cław­scy prze­wod­ni­cy. Było ich kil­ku, a każ­dy posia­dał ogrom­ną wie­dzę na temat dane­go kościo­ła. O cer­kwi opo­wia­dał nam ksiądz pra­wo­sław­ny, nazy­wa­ny rów­nież „batiusz­ką”. Po obej­rze­niu trzech wspo­mnia­nych wyżej miejsc kul­tu uda­li­śmy się do kościo­ła ewan­ge­lic­kie­go przy ul. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go. Pod­czas, gdy słu­cha­li­śmy opo­wie­ści pani prze­wod­nik i podzi­wia­li­śmy prze­pięk­ny ołtarz – ambo­nę, lunął deszcz. Wca­le nam to nie prze­szka­dza­ło, że pada za oknem, bo to był już koniec nasze­go zwie­dza­nia (wszyst­kie obiek­ty sakral­ne zwie­dza­li­śmy w cią­gu 2.5 godzi­ny). A póź­niej zapla­no­wa­ny był obiad w Ewan­ge­lic­kim Domu Para­fial­nym „Pod Anio­ła­mi”. Pod­czas posił­ku  pod­ję­li­śmy decy­zję, że zwie­dza­my jesz­cze Rynek, tym bar­dziej że byli­śmy w jego pobli­żu. Peł­ni humo­ru z para­so­la­mi w rękach, uda­li­śmy się w kie­run­ku kościo­ła św. Elż­bie­ty, a stam­tąd do Sky Tower. Nale­ży dodać, że Sky Tower to wie­ża wido­ko­wa (200 m n.p.m.), z któ­rej moż­na zoba­czyć pano­ra­mę sto­li­cy Dol­ne­go Ślą­ska, a przy sło­necz­nej pogo­dzie wypa­trzyć rów­nież Śnież­kę. Tak się zło­ży­ło, że nasza gru­pa  podzi­wia­ła Wro­cław „w obję­ciach” rzę­si­ste­go desz­czu.

Póź­nym popo­łu­dniem powró­ci­li­śmy do Jawo­ra, dzię­ku­jąc pani Pasto­ro­wej za bez­piecz­ną jaz­dę i wspa­nia­łą wyciecz­kę. To była wyjąt­ko­wa sobo­ta, peł­na wra­żeń, fan­ta­stycz­nych opo­wie­ści i obco­wa­nia z kul­tu­rą czte­rech wyznań. Oby było wię­cej takich nie­co­dzien­nych sobót!”