Wiel­kie Odkry­wa­nie Dol­ne­go Ślą­ska – Gala Lau­re­atów

Zale­d­wie czte­ry dni temu (15.09.2016r.) mie­li­śmy oka­zję świę­to­wać kolej­ny suk­ces. W tego­rocz­nym ple­bi­scy­cie „Wiel­kie Odkry­wa­nie Dol­ne­go Ślą­ska” Kościół Poko­ju w Jawo­rze stał się lau­re­atem w kate­go­rii na naj­cie­kaw­szą atrak­cję tury­stycz­ną. Spo­śród tysią­ca kan­dy­da­tów wygra­li naj­lep­si z naj­lep­szych, a nasza „Pereł­ka” zna­la­zła się pośród nich. Uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród odby­ło się na Zam­ku Książ w Wał­brzy­chu. Nagro­dą jest pamiąt­ko­wy cer­ty­fi­kat, arty­kuł spon­so­ro­wa­ny o naszym koście­le oraz moż­li­wość pro­mo­cji w modu­łach rekla­mo­wych w Gaze­cie Wro­cław­skiej oraz w Stre­fie Biz­ne­su.

Bar­dzo dzię­ku­je­my Pań­stwu za odda­ne gło­sy! Bez Was nie osią­gnę­li­by­śmy takie­go suk­ce­su.