Jed­na z naj­cen­niej­szych ewan­ge­lic­kich Biblii ołta­rzo­wych w domu!

Do Kościo­ła Poko­ju w Jawo­rze wró­ci­ła odna­le­zio­na i odno­wio­na Biblia pocho­dzą­ca z 1662 roku. Jest to egzem­plarz pią­te­go wyda­nia tzw. Biblii Weimar­skiej. Księ­ga zawie­ra ory­gi­nal­ny tekst prze­kła­du Mar­ci­na Lutra z 1545 roku uzu­peł­nio­ny o komen­ta­rze edy­tor­skie.

Tłu­ma­cze­nia Nowe­go Testa­men­tu Luter doko­nał w 1522 roku pod­czas poby­tu na zam­ku Wart­burg. Prze­kład Sta­re­go Testa­men­tu powstał w 1534 roku.

Biblia wg tłu­ma­cze­nia ks. dr. Mar­ci­na Lutra szyb­ko zyska­ła popu­lar­ność, któ­rą zawdzię­cza­ła zro­zu­mia­łe­mu prze­ka­zo­wi biblij­nych tre­ści, a tak­że szyb­kie­mu roz­prze­strze­nia­niu się dru­ku w XVI-wiecz­nej Euro­pie.

Autor­ką prac kon­ser­wa­tor­skich i restau­ra­tor­skich jest pani Mag­da­le­na Niedź­wia­dek, któ­ra pra­co­wa­ła pod kie­run­kiem pani dr Mał­go­rza­ty Pro­no­bis-Gaj­dzis z Zakła­du Kon­ser­wa­cji Papie­ru i Skóry.Uniwersytetu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu.

Na zdj. po powro­cie “do domu” Biblia sta­ła się obiek­tem zain­te­re­so­wa­nia.