Soli Deo Glo­ria / Luter i Bach na dwa kla­we­sy­ny”

W sobo­tę, 8 lip­ca o godz. 18.00, ser­decz­nie Pań­stwa zapra­sza­my na Kon­cert Kame­ral­ny “Soli Deo Glo­ria / Bach i Luter na dwa kla­we­sy­ny” w wyko­na­niu kla­we­sy­no­we­go-mał­żeń­stwa Alek­san­dry i Ale­xan­dra Fer­di­nan­da Grych­to­lik.
Kie­dy Alek­san­dra i Ale­xan­der Grych­to­lik spo­tka­li się po raz pierw­szy w roku 2002 na stu­diach w kla­sie kla­we­sy­nu w Wyż­szej Szko­le Muzycz­nej w Weima­rze nie przy­pusz­cza­li, iż ich wspól­ne wyko­na­nia muzy­ki baro­ko­wej na dwa instru­men­ty odnio­są wyjąt­ko­wy suk­ces i nieprze­cięt­ny odzew świa­ta kry­ty­ki. Muzy­cy posia­da­ją­cy swe korze­nie w Pol­sce i w Niem­czech, łączą pre­cy­zję w szcze­gó­le z głę­bią wyra­zu i wraż­li­wo­ścią na bar­wy brzmie­nio­we kla­we­sy­nu. Punk­tem cen­tral­nym ich inter­pre­ta­cji i pra­cy nauko­wej są dzie­ła Jana Seba­stia­na Bacha oraz jego słyn­nych synów.

J.S. Bach – Kunst der Fuge”
Con­tra­punc­tus 13, inver­sus, Alio modo” – Fuga a 2 Clav.