Euro­pej­skie Dni Dzie­dzic­twa w Jawo­rze

16 wrze­śnia 2017 aktyw­nie włą­cza­my się w 25. Euro­pej­skie Dni Dzie­dzic­twa – naj­więk­sze wyda­rze­nie w Euro­pie pro­mu­ją­ce dzie­dzic­two kul­tu­ro­we. Zgod­nie z decy­zją Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go hasło prze­wod­nie tego­rocz­nej edy­cji w Pol­sce brzmi: „Kra­jo­braz dzie­dzic­twa – dzie­dzic­two kra­jo­bra­zu”.
Poprzez tak sfor­mu­ło­wa­ny temat będzie­my chcie­li poka­zać kra­jo­braz, jako zapis dzia­łal­no­ści poko­leń naszych przod­ków.
Naszą sobot­nią zaba­wę roz­po­czy­na­my o godz. 10.00 w Muzeum Regio­nal­nym w Jawo­rze, gdzie zosta­nie przed­sta­wio­na Pań­stwu wysta­wa “Jak budo­wa­no Kościół Poko­ju”. Z tą wie­dzą prze­nie­sie­my się już bez­po­śred­nio do Kościo­ła Poko­ju, gdzie będzie moż­li­we zwie­dza­nie z prze­wod­ni­kiem od godz. 11.00 do godz. 12.00. Dla naj­młod­szych uczest­ni­ków odbę­dą się warsz­ta­ty pla­stycz­ne na tere­nie par­ku Poko­ju.
Poni­żej zachę­ca­my do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym pro­gra­mem i warun­ka­mi uczest­nic­twa.

Infor­ma­tor EDD 2017