Kościół Poko­ju zamknię­ty dla odwie­dza­ją­cych

Dro­dzy Tury­ści,

W związ­ku z zagro­że­niem roz­prze­strze­nia­nia się koro­na­wi­ru­sa i w tro­sce o Pań­stwa zdro­wie pod­ję­li­śmy decy­zję, że od dnia dzi­siej­sze­go do 25.03.2020r. Kościół Poko­ju zawie­sza obsłu­gę tury­stycz­ną i zosta­nie zamknię­ty dla odwie­dza­ją­cych.

O ewen­tu­al­nych zmia­nach będzie­my Pań­stwa nie­zwłocz­nie infor­mo­wać.

W razie pytań zapra­sza­my do kon­tak­tu pod nume­rem tele­fo­nu: 516–493-990 bądź poprzez mail: jawor.luteranie@gmail.com