Eku­me­nicz­ne Kolę­do­wa­nie

W świę­to Obja­wie­nia Pań­skie­go w Koście­le Poko­ju w Jawo­rze odby­ło się tra­dy­cyj­ne eku­me­nicz­ne kolę­do­wa­nie. Udział we wspól­nym nabo­żeń­stwie oraz śpie­wa­nie kolęd połą­czy­ło i roz­grza­ło ser­ca uczest­ni­ków.

W świe­cie podzia­łów i bra­ku zgo­dy WSPÓLNE EKUMENICZNE kolę­do­wa­nie jest dla nasze­go mia­sta przy­kła­dem, że moż­na razem robić rze­czy dobre i pięk­ne. Cie­szy bar­dzo, że tra­dy­cja śpie­wa­nia kolęd w Koście­le Poko­ju wpi­sa­na jest już w DNA gro­du nad Nysą Sza­lo­ną.

Kolek­ta z dzi­siej­sze­go nabo­żeń­stwa wynio­sła 1140 zł, któ­re z naj­więk­szą przy­jem­no­ścią prze­ka­że­my na Towa­rzy­stwo Opie­ki nad zwie­rzę­ta­mi w Jawo­rze.