Szla­kiem miejsc nie­zwy­kłych – pomni­ki histo­rii” – zapra­sza­my do wspól­ne­go oglą­da­nia

Sza­now­ni Pań­stwo,

z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że 8 wrze­śnia 2019 r. r roz­po­czę­ła się emi­sja 4. serii fil­mów “Szla­kiem miejsc nie­zwy­kłych – pomni­ki histo­rii”.

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 15 grud­nia o godzi­nie 17:00 TVP Kul­tu­ra wyemi­tu­je odci­nek pro­mu­ją­cy Kościół Poko­ju w Jawo­rze.

Odci­nek będzie moż­na obej­rzeć rów­nież na  na kana­le You Tube TV NID  w pią­tek  po nie­dziel­nej pre­mie­ro­wej emi­sji odcin­ka w TVP Kul­tu­ra oraz na fan page’u na fb.

Już teraz ser­decz­nie zapra­sza­my na wspól­ne oglą­da­nia pro­gra­mu!