Godzi­ny otwar­cia kościo­ła poza sezo­nem tury­stycz­nym

Sza­now­ni tury­ści,

Od listo­pa­da zwie­dza­nie kościo­ła moż­li­we jest po uprzed­nim zgło­sze­niu tele­fo­nicz­nym bądź mailo­wym na min. 1 dzień przed pla­no­wa­nym przy­jaz­dem dla gru­py min. 6 osób.
Poni­żej przed­sta­wia­my Pań­stwu naj­bliż­sze daty i godzi­ny otwar­cia kościo­ła:

29.12.2019 godz. 12.00

30.12,2019 godz. 11.00

W razie pytań bądź chę­ci zgło­sze­nia gru­py w innym ter­mi­nie pro­si­my o kon­takt mailo­wy: jawor.luteranie@gmail.com bądź pod nume­rem tele­fo­nu: 516–493-990.

Ser­decz­nie Pań­stwa zapra­sza­my!