20. lecie part­ner­stwa Die­ce­zji Wro­cław­skiej z Ewan­ge­lic­kim Kościo­łem Ber­li­na Bran­den­bur­gii

3 wrze­śnia w Koście­le Poko­ju odby­ło się nabo­żeń­stwo z oka­zji 20. lecia part­ner­stwa Die­ce­zji Wro­cław­skiej Kościo­ła Ewan­ge­lic­kie­go z Ewan­ge­lic­kim Kościo­łem Ber­li­na Bran­den­bur­gii i Ślą­skich Gór­nych Łużyc. Kaza­nie wygło­sił bp dr Mar­kus Dro­ege z Ber­li­na. Orkie­stra puzo­ni­stów, pełen kościół, atmos­fe­ra wspól­no­ty i przy­jaź­ni. Dum­ni jeste­śmy, że byli­śmy gospo­da­rza­mi takie­go wyda­rze­nia.